Columbia Home
406 Math – open until Thursday, 12/14/2017
For help with:   Calculus IV and Higher Math courses
Open until 12/14/17

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

9-10

Shuqi Chen
Lekha Yesantharao
Melanie Shi
 Sam Mundy-G
Shizhang Li-G
Bingchen Wang
Melanie Shi
Mitchell Faulk-G
Angela Qiao
Shuqi Chen
Myeonhu Kim
Yang An-G
Quang Dao
Sebastien Picard-G
 Pei-Ken Hung-G
Xuan Wu-G
Yang An-G
Jason Liang(9:30)

10 – 11

Mitchell Faulk-G
Barry Shikun Ke
Noah Arbesfeld-G
Lekha Yesantharao
Sam Mundy-G
Shizhang Li-G
Bharatha Rankothge
Chunying Huangdai
Angela Qiao
Barry Shikun Ke
Noah Arbesfeld-G
Myeonhu Kim
Yang An-G(10:30)
Emma Schechter
Quang Dao
Sebastien Picard-G
Yier Lin-G
 Pei-Ken Hung-G
Xuan Wu-G
Yang An-G(10:30)
Jason Liang
Yier Lin-G(10:30)

11 – 12

Mitchell Faulk-G
Noah Arbesfeld-G(11:30)
Feiqi Jiang-G
Jaewan Bahk(11:30)
Sam Mundy-G
Shizhang Li-G
Bharatha Rankothge
Chunying Huangdai
Pak-Hin Lee-G
Noah Arbesfeld-G(11:30)
Feiqi Jiang-G
Pak-Hin Lee-G
Mark Rychnovsky-G(11:30)
Sebastien Picard-G
Henry Liu-G(11:30)
Yier Lin-G(11:30)
Pei-Ken Hung-G
Xuan Wu-G
Jason Liang(11:30)
Keaton Naff-G(11:30)
Yier Lin-G

12 – 1

Jaewan Bahk
Emma Schechter
Feiqi Jiang-G
Xiaotong Lin
Yi Wang
Pak-Hin Lee-G(12:30)
Adam Block(12:30)
James Cornish-G
Pak-Hin Lee-G(12:30)
Xiaotong Lin
Mark Rychnovsky-G
Henry Liu-G
 Freid Tong-G
Alex Pieloch-G
Keaton Naff-G
Dmitrii Pirozhkov-G

1 – 2

Ivan Danilenko-G
Yujin Kim(1:30)
Beomjun Choi-G
Jaewan Bahk(1:30)
Nicole Smith
Betty Hu
Clara Dolfen-G
Omer Yatkin
Zhechi Cheng-G
Yi Wang
Adam Block
Yujin Kim(1:30)
Alejandro Buendia
Betty Hu
James Cornish-G
Mark Rychnovsky-G
Donghan Kim-G
Alex Pieloch-G
Keaton Naff-G(1:30)
Dmitrii Pirozhkov-G

2 – 3

Ivan Danilenko-G
Yujin Kim(2:30)
Beomjun Choi-G
Gerhardt Hinkle-G
Clara Dolfen-G
Omer Yatkin
Jingya Bi
Zhechi Cheng-G
Adam Block(2:30)
Yujin Kim(2:30)
Alejandro Buendia
Nicole Smith
Wendi Lu
Esteban Vanegas
James Cornish-G
Mark Rychnovsky-G(2:30)
Gerhardt Hinkle-G(2:30)
Donghan Kim-G
Dmitrii Pirozhkov-G

3 – 4

Ivan Danilenko-G
Beomjun Choi-G
Judy (Jiayi) Chen
Gerhardt Hinkle-G
Clara Dolfen-G
Jingya Bi
Zhechi Cheng-G
Jacob Austin
Freid Tong-G
Wendi Lu
Esteban Vanegas
Anton Osinenko-G
Jacob Austin
Bingchen Wang
Gerhardt Hinkle-G(3:30)
Donghan Kim-G

4 – 5

Alex Dang-G
Judy (Jiayi) Chen
Henry Liu-G
James Yang
John Long
Maxime Capron
Yihao Huang
Alex Dang-G
Freid Tong-G
Theo Coyne
Anton Osinenko-G
Peranut Nimitsurachat
Semon Reczhikov-G
Closed

5 – 6

Henry Liu-G(5:30)
Semon Reczhikov-G
James Yang
 John Long
Maxime Capron
Yihao Huang
 Alex Dang-G
Keaton Naff-G
Theo Coyne
Amy Lee(5:30-7:30)
Anton Osinenko-G
Peranut Nimitsurachat
Closed
Print this page