Columbia Home
406 Math – Opens on Monday, 1/23/2017
For help with:   Calculus IV and Higher Math courses
Open on 01/23/2017

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

9-10

Jingwei Xiao-G
Pei-Ken Hung-G
Barry Shikun Ke
Darren Gooden-G
Angela Qiao
Rahi Punjabi
Sam Mundy-G
Shizhang Li-G(9:30)
Sebastien Picard-G
Barry Shikun Ke
 Clara Dolfen-G
Yang An-G
Xuan Wu-G
Zhi Li-G
Nicholas Diacou
Jason Liang(9:30)

10 – 11

Jingwei Xiao-G
Omer Yatkin
Pei-Ken Hung-G
Angela Qiao
Darren Gooden-G
 Rahi Punjabi
Sam Mundy-G
Shizhang Li-G
Sebastien Picard-G
Avi Schwarzschild
Paul Lewis-G
Pak-Hin Lee-G
  Clara Dolfen-G
Yang An-G(10:30)
Roxane Sayde
Gerhardt Hinkle-G(10:30)
Xuan Wu-G
Zhi Li-G
Nicholas Diacou
Jason Liang

11 – 12

 Jingwei Xiao-G
Omer Yatkin
Pei-Ken Hung-G
Darren Gooden-G
Sam Mundy-G
Anton Osinenko-G
Kevin Choi
Avi Schwarzschild
Paul Lewis-G
Pak-Hin Lee-G(11:30)
Gerhardt Hinkle-G(11:30)
Kevin Choi
Semon Rezchikov-G
Jordan Keller-G
Xuan Wu-G
Zhi Li-G
Jason Liang(11:30)

12 – 1

Daniel Gulotta-G
Frank Zhong
Dmitrii Pirozhkov-G
Anton Osinenko-G
James Cornish-G
Theo Coyne
Roxane Sayde
 James Cornish-G
Paul Lewis-G
Shenghao Wu
James Cornish-G
Semon Rezchikov-G
Jordan Keller-G
Daniel Gulotta-G

1 – 2

 Remy-G
Frank Zhong
Dmitry Korb-G
Anton Osinenko-G
Theo Coyne
Ivan Danilenko-G
 Remy-G
Kyeongsu Choi-G
Shuai Wang-G
Shenghao Wu
Jordan Keller-G
Yujin Kim(1:30)
Daniel Gulotta-G
Peiran Fang

2 – 3

Remy-G(2:30)
Betty Hu(2:30)
Dmitry Korb-G
Andres Soto(2:30)
Pak-Hin Lee-G(2:30)
Yihao Huang
Ivan Danilenko-G
 Kyeongsu Choi-G
Remy-G(2:30)
Shizhang Li-G(2:30)
Shuai Wang-G
Dmitrii Pirozhkov-G
Yujin Kim
Wendi Lu
Yang An-G(2:30)
Elizabeth Yoo
Peiran Fang

3 – 4

Jingyao Wang
Betty Hu
Dmitry Korb-G
Andres Soto
Adam Block
Pak-Hin Lee-G
Yihao Huang
Ivan Danilenko-G
 Kyeongsu Choi-G
Shizhang Li-G
Gerhardt Hinkle-G
Alex Zhang-G(3:30)
Samir Canning
Shuai Wang-G
Dmitrii Pirozhkov-G
Yujin Kim(3:30)
Wendi Lu
Yang An-G
Elizabeth Yoo

4 – 5

Alex Zhang-G
Jingyao Wang
Donghan Kim-G
Betty Hu(4:30)
Andres Soto(4:30)
Alex Dang
Adam Block
Ria Sen
 Alex Zhang-G(4:30)
Aaron Lee
Garrett Kaighn
Donghan Kim-G
Samir Canning
Hidy Han
Closed

5 – 6

 Alex Zhang-G
Donghan Kim-G(5:30)
Ria Sen
Alex Dang(to 7pm)
Aaron Lee
Garrett Kaighn
Donghan Kim-G(5:30)
Hidy Han Closed
Print this page