Help Room Schedule
                             406 Math

 

Monday

Tuesday

Wednesday

 

Thursday

Friday

9-10

closed

closed

closed

closed

closed

10-11Jordan Keller
Jie Xia
Ashwin D.
(10-11:30)
 


Joao G.
Jiaqi Liu
Ashwin D.

Jim Fan
Kyeongsu Choi
Jie Xia

Jingyu Zhao
Karol Koziol
Jiaqi Liu

closed

11-12

Jordan Keller
Eli Ben-Michael
Petr Pushkar


Karol Koziol
Joao G.
Matei Ionita

Jim Fan
Andrew Kiluk
Kyeongsu Choi
Ashwin
(11-11:30)

Jingyu Zhao
Karol Koziol

Hannah Keiler
(11:30-12:30)

closed

12-1

Max Segall
Jordan Keller
Eli Ben-Michael

Nilay Kumar
Scott Zhang
Joao G.
Matei Ionita

Kyeongsu Choi
Max Segall
Andrew Kiluk
Ming Zheo

Zhuhai Wang
Jingyu Zhao
Scott Zhang

Wanyin Lin
Oren Weiss
Ha-Young Shin
(12:30-2:30)

1-2

Alex Dang
Dan Rubin
Vladislav P.

Tim Heath
Andrew Kiluk
Vladislav P.
Rohit P.

Yinghui Wang
Dan Gulotta
Ming Zhao

Zhuhai Wang
Noah A.
Remy D.

Sicong Mo
Leonardo A.
Ha-Young Shin
Wanyin Lin
Yifeng Liu

2-3

Nava Balsam
Dan Rubin
Alex Dang

Nava Balsam
Rohit P.
Tim Heath
Nilay Kumar
(2:30-3:30)

Yinghui Wang
Dan Gulotta
Sarba B.
Yifei Zhao

Zhuhai Wang
Alex Waldron
Lena Ji

Sicong Mo
Leonardo A.
Yifeng Liu

3-4

Nava Balsam
Yichen Wang
Mike Wong


Tim Heath
Changjian Su
Yinghui Wang
Dan Gulotta
Yifei Zhao


Oren Weiss
Lena Ji


Adam Xu
Yifeng Liu

4-5

Yichen Wang
Mike Wong
Sara Ran Sun


Matt S.
Dan Rubin
Changjian SuSamantha Z
Corrin Clarkson

Justin Ripley
Peter Li
Albert Pan

Michael F.
Min-Hwan Oh
Adam Xu

5-6


Zachary Avigan
Mike Wong
Sara Ran Sun

Matt S.
Changjian Su

Corrin Clarkson
Zach Avigan
Samantha Z.

Justin Ripley
Peter Li
Albert Pan

Michael F.
Min-Hwan Oh

closed

closed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

closed

closed